NOVINKY

arr3George Dennis opäť skladomKvalitné a obľúbené trsátka na gitaru George Dennis Skladom máme všetky tvrdosti:   STANDARD...

TOVAR V AKCII

naša cena 4,00 EUR
skladom
naša cena 215,00 EUR
skladom
naša cena 182,00 EUR
skladom

KONTAKTY

František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
tel: 057/775 21 37, +421 905 693 119
muzikant(a)muzikant.eu

NAJPREDÁVANEJŠÍ

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 36% Ide to 29% Nie príliš 17% Vôbec 17%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 • I. VYMEDZENIE POJMOV
  • Predávajúci- František Buraš - FRAMI,  094 21  Nižný Hrabovec 318, IČO: 43055656, IČDPH: SK1022341991,  je prevádzkovateľom internetového obchodu www.muzikant.eu.
  • Kupujúci- fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar- produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.muzikant.eu
  • Elektronická objednávka- odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.
 • II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • Kupujúci objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
  • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
  • Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku / e-mailom, telefonicky/, čím dôjde k vzniku záväzkoprávneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
  • Kupujúci má právo stornovať objednávku len v deň jej vystavenia. Objednávky je možné stornovať telefonicky, e-mailom, príp. osobne. Akceptovanie storna objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky, e-mailom alebo osobne.
  • V súlade s ustanoveniami § 12 odst. 1 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo v lehote do 14 pracovných odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a v pôvodnom obale. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumom prevzatia tovaru a čísla účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.
 • III. DODACIE PODMIENKY
  • Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
  • Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho  až po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
  • Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad a všetky ostatné doklady potrebné na prevzatie a používanie tovaru.
 • IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
  • Kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar pri jeho prevzatí, prípadne po odsúhlasení  predfaktúry.
 • V. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
  • Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
  • Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním - montážou  a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
  • Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru predávajúceho ihneď po zistení závady e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar zašle na adresu predávajúceho spolu so stručným popisom závady ako balík ( + kópia faktúry) ,. Dopravné náklady znáša kupujúci.
  • Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie obvykle v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania.
 • VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • S osobnými údajmi kupujúcich bude predávajúci zaobchádzať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje informácie o kupujúcich nepostupovať tretím subjektom ani ich inak komerčne využívať.
  • V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom /hackerom/, si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti. Horeuvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.
  • Podľa §20 ods. 3 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  ste oprávnený písomne namietať voči ďalšiemu spracúvaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku. Samozrejme máte právo požiadať o zmenu osobných údajov tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť.
 • VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  • Vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vymedzené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
  • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú

 

 

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.:  051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Alternatívne riešienie spotrebiteľských sporov

Stiahnuť zde


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ZWI0NTVi